Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.


INLEDNING

Din integritet är viktig för oss på D. El & Ljus AB (org. nummer 559032-3811). Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig behandlas på ett tryggt sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar uppgifterna och gäller för dig som är kund hos oss.


Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss på info@dahlgrensel.se


VAD ÄR PERSONUPPGITER? SÅHÄR STÅR DET PÅ DATAINSPEKTIONENS HEMSIDA:

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men kan vara det om det handlar om ett enmansföretag. Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift.


VILKA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar personuppgifter så som ditt fullständiga namn, din adress, ditt telefonnummer och mailadress. Dessa uppgifter efterfrågar vi när du begär en offert eller ingår ett direkt avtal med oss.


FÖR VILKA ÄNDAMÅL ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.


Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, och med stöd av vilken rättslig grund det sker


Tillhandahållande av tjänster

Kommunikation med dig

Skyldighet enligt lag


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina uppgifter lagras i högst 12 månader efter skriven offert eller så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, med undantag för sådant som måste sparas enligt tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagen. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.


SOFTONE

Vi använder oss av SoftOne’s systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter lagras och behandlas av SoftOne som vi har anlitat som personuppgiftsbiträde.

SoftOne använder egna servrar i Sverige som är övervakade dygnet runt och förvaras i säkerhetsklassat utrymme där fåtal personer har tillgång till personliga data.


TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:


Skatteverket


Den enda mottagare vi lämnar ut information till är Skatteverket och det görs i samband med ROT-ansökningar.


HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter, och därför skyddar vi dem varsamt genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.


DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på info@dahlgrensel.se


Detta är vad du har rätt till:


Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.

Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.


Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.


Har du frågor, kommentarer eller funderingar över denna integritetspolicy, kan du vända dig till info@dahlgrensel.se eller via brev till

D. El & Ljus AB, Svärdlångsvägen 37, 120 60 Årsta.